Cabinet de avocatură PANŢU GABRIELA

PantuGabriela.ro

  • RSS
  • Facebook

Cabinetul de avocatură “Panţu Gabriela” asigură servicii de mediere clienţilor săi, persoane fizice şi persoane juridice.

Medierea poate fi utilizată în toate cazurile în care, potrivit legii, părţile pot încheia un compromis, cu respectarea dispoziţiilor de ordine publică.

În litigiile comerciale, avocatul participă în procedura concilierii prealabile pentru rezolvarea parţială sau totală a disputelor angajate între părţi.

 

CAP. III. Activitatea profesională a avocatului
Secţiunea 1.Conţinutul activităţii profesionale
Subsecţiunea 4. Activităţi de mediere

ART. 93
(1) Medierea este o modalitate de soluţionare a conflictelor, alternativă procesului obişnuit sau arbitral.
(2) Medierea este o negociere asistată de un terţ (mediatorul), respectiv o tehnică consensuală de rezolvare a conflictelor, constând într-o comunicare permanent orientată către încheierea unei înţelegeri între părţi care au atât interese comune, cât şi divergenţe. Mediatorul propune părţilor în procedura de mediere o soluţie, fără a avea atribuţia de a o impune acestora. Părţile în procedura de mediere pot accepta sau refuza, în scris, propunerea finală de mediere (tranzacţia).
(3) Medierea are un caracter voluntar şi se bazează pe convenţia părţilor (acord de mediere) de a rezolva o dispută sau o neînţelegere.
(4) Medierea este guvernată de principiul confidenţialităţii.
(5) Medierea este o procedură autonomă de reglementare a disputelor, conflictelor sau diferendelor intervenite între persoanele fizice şi/sau juridice.
ART. 94
(1) Acordul de mediere poate fi încheiat sub forma unei clauze contractuale sau sub forma unei convenţii separate.
(2) Părţile, prin acordul lor de mediere, pot alege un avocat pe care îl împuternicesc cu atribuţii de mediere. În exerciţiul atribuţiei de mediere, avocatul are următoarele îndatoriri:
a) de a se informa în legătură cu conflictul şi cu poziţia fiecăreia dintre părţi;
b) de a informa părţile asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, fiindu-i interzis să dea consultaţii juridice;
c) de a facilita sau de a intermedia comunicarea între părţi; comunicarea nu necesită prezenţa fizică a părţilor, avocatul putând comunica şi separat cu fiecare dintre acestea, cu informarea lor prealabilă;
d) de a redacta propunerea de soluţie sub forma unei tranzacţii, parţiale sau totale, după caz.
(3) În procedura de mediere, părţile pot fi asistate de avocaţi, alţii decât avocatul mediator.
ART. 95
(1) Avocatul însărcinat cu medierea este imparţial şi neutru în activitatea sa. El poate oferi informaţii juridice părţilor, dar îi este interzis să încheie contracte de asistenţă juridică cu acestea în legătură cu obiectul medierii, distinct de contractul de asistenţă juridică în baza căruia se realizează medierea. Avocatul însărcinat cu medierea nu poate impune părţilor un compromis şi nu are dreptul de a încerca, dincolo de voinţa concordantă a părţilor, un anume rezultat al medierii. Avocatul mediator trebuie să respecte egalitatea părţilor şi punctele lor de vedere.
(2) Avocatul mediator trebuie să faciliteze comunicarea între părţi, în acest scop fiind dator să se asigure de o bună cunoaştere a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. El este dator să se asigure că realizarea drepturilor şi intereselor legitime nu vor fi tergiversate prin folosirea abuzivă a medierii. Avocatul mediator însărcinat cu medierea trebuie să se asigure de rapiditatea, flexibilitatea şi confidenţialitatea procedurii, precum şi de rezonabilitatea rezultatului soluţionării conflictului.
(3) Avocatul mediator este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra dezbaterilor şi asupra informaţiilor obţinute în procesul de mediere, inclusiv după semnarea acordului final de mediere (tranzacţie) sau, după caz, în perioada ulterioară încetării medierii.
(4) În caz de litigiu, avocatul mediator nu poate fi desemnat avocat al nici uneia dintre părţi. Între activitatea de mediator şi de arbitru nu există incompatibilitate.
ART. 96
Rezultatul medierii poate consta atât într-o reparaţie, cât şi într-o recunoaştere reciprocă, prezentarea oficială de scuze, armonizarea intereselor părţilor, în vederea ameliorării relaţiilor lor viitoare etc. Rezultatul medierii se consemnează într-o tranzacţie, care are efectele prevăzute de lege.
ART. 97
(1) Medierea poate fi utilizată în toate cazurile în care, potrivit legii, părţile pot încheia un compromis, cu respectarea dispoziţiilor de ordine publică.
(2) În litigiile comerciale avocatul mediator poate participa, în această calitate, în procedura concilierii prealabile pentru rezolvarea parţială sau totală a disputelor angajate între părţi.