Cabinet de avocatură PANŢU GABRIELA

PantuGabriela.ro

  • RSS
  • Facebook

Cabinetul de avocatură „Panţu Gabriela” asigură servicii de consultanţă, consiliere, asistenţă şi reprezentare în domeniul Dreptului Civil în ceea ce priveşte:

* dreptul de proprietate, sub toate modalităţile sale
* apărarea dreptului de proprietate
* modurile de dobândire a drepturilor reale
* dezmembrămintele dreptului de proprietate
– dreptul de uzufruct
– dreptul de uz şi abitaţie
– dreptul de superficie
– dreptul de servitute
* posesia
* faptele jurdice izvoare de obligaţii
– gestiunea de afaceri
– plata nedatorată
– îmbogăţirea fără justă cauză
* contractele civile
– contractul de vânzare-cumpărare
– contractul de schimb
– contractul de donaţie
– contractul de locaţiune
– contractul de închiriere a locuinţei
– contractul de arendare
– contractul de antrepriză
– contractul de mandat
– contractul de comodat
– contractul de depozit
– contractul de societate civilă
– contractul de rentă viageră
– contractul de întreţinere
– contractul de tranzacţie
– răspunderea civilă contractuală şi răspunderea civilă delictuală
* transmiterea şi transformarea obligaţiilor
* garanţiile personale şi garanţiile reale
* moştenirea legală
* moştenirea testamentară
* transmisiunea moştenirii
* partajul judiciar

Tipuri de cereri

Procedura civilă
1. Cerere de chemare în judecată
2. Cerere reconvenţională
3. Cerere de modificare a cererii de chemare în judecată
4. Cerere de chemare în judecată a altor persoane
5. Cerere de intervenţie în interes propriu
6. Cerere de intervenţie în interesul altei persoane
7. Cerere de chemare în garanţie
8. Cerere de arătare a titularului dreptului
9. Întâmpinare la cererea de chemare în judecată
10. Cerere de recuzare
11. Cerere de strămutare
12. Cereri privind încuviinţarea de asistenţă judiciară
12a. Acordarea de scutiri/reduceri/eşalonări/amânări pentru plata taxelor de timbru
12b. Apărare şi asistenţă gratuită printr-un avocat
13. Cerere de aplicare a amenzii judiciare
14. Cerere de acordare de despăgubiri pentru amânarea nejustificata a judecării cauzei sau a executarii silite
15. Cerere de renunţare în judecată
16. Cerere de renunţare la dreptul pretins
17. Cerere privind pronunţarea unei hotărâri parţiale
18. Cerere pentru a se lua act de tranzacţie
19. Cerere privind introducerea în cauză a moştenitorilor
20. Cerere privind instituirea curatelei
21. Cereri privind suspendarea judecăţii
21a. Cerere de suspendare a judecăţii în baza art. 242 C. proc. civ.
21b. Cerere de suspendare a judecăţii în baza art. 243 C. proc. civ.
21c. Cerere de suspendare a judecăţii în baza art. 244 pct. 1 C. proc. civ.
21d. Cerere de suspendare a judecăţii în baza art. 244 pct. 2 C. proc. civ.
22. Cerere pentru reluarea dezbaterilor dupa suspendare
23. Cerere de perimare
24. Cereri privind suspendarea execuţiei vremelnice
24a. Cerere privind suspendarea executării vremelnice
24b. Cerere privind suspendarea provizorie a executării vremelnice
25. Cerere de îndreptare a erorilor materiale
26. Cereri privind lămurirea/înlăturarea dispoziţiilor potrivnice din hotărârile judecătoreşti
26a. Cerere de lămurire a hotărârii judecătoreşti
26b. Cerere de înlăturare a dispoziţiilor potrivnice
27. Cerere de completare a hotărârii judecătoreşti
28. Cerere de apel şi întâmpinare la cererea de apel
28a. Declaraţie de apel fără motive
28b. Motive de apel
28c. Cerere de aderare la apel sub forma apelului incident
28d. Cerere de aderare la apel sub forma apelului provocat
28e. Întâmpinare la apel
29. Cerere de recurs şi întâmpinare la cererea de recurs
29a. Declaraţie de recurs
29b. Motive de recurs depuse prin cerere separată
29c. Întâmpinare la cererea de recurs
30. Cerere de contestaţie în anulare
30a. Contestaţia în anulare obisnuită
30b. Contestaţia în anulare specială
31. Cerere de revizuire
31a. Cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 1 C. proc. civ.
31b. Cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 2 C. proc. civ.
31c. Cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 3 C. proc. civ.
31d. Cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 4 C. proc. civ.
31e. Cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 5 C. proc. civ.
31f. Cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 6 C. proc. civ.
31g. Cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 7 C. proc. civ.
31h. Cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 8 C. proc. civ.
31i. Cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 9 C. proc. civ.
32. Cerere de învestire cu formula executorie
33. Cerere de executare silită
34. Cerere de încuviinţare a executării silite
35. Contestaţie la titlu
36. Contestaţie la executare propriu-zisă
37. Cerere de suspendare a executării
38. Cerere de întoarcere a executării
39. Cerere de validare a popririi
40. Cerere de ordonanţă presedinţială
41. Cereri necontencioase
42. Cereri privind refacerea înscrisurilor şi hotărârilor dispărute
42a. Cerere de refacere a dosarelor sau înscrisurilor dispărute
42b. Cererea de refacere a hotărârilor dispărute
43. Cerere de sechestru asigurător
44. Cerere de poprire asigurătorie
45. Cerere de ridicare a măsurilor asigurătorii
46. Cerere de sechestru judiciar
47. Cereri privind asigurarea de dovezi
47a. Cerere de administrare a unei probe
47b. Cerere de delegare a unui executor judecătoresc
48. Cereri de probatorii
48a. Cerere de încuviinţare a probelor
48b. Cerere pentru depunerea listei cu martori
48c. Cerere pentru depunerea de înscrisuri probatorii la dosar
49. Cereri privind alegerea/schimbarea domiciliului părţilor
49a. Cerere de alegere de domiciliu
49b. Cerere privind schimbarea domiciliului părţii
50. Cereri de amânare a judecăţii
50a. Cerere de amânare a judecăţii pentru lipsă de apărare
50b. Cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare la judecată
51. Cerere de preschimbare a termenului de judecată
52. Cerere de lăsare a cauzei mai la sfârşitul şedinţei
53. Cerere de declarare a dezbaterilor secrete
54. Cereri de eliberare a unui certificat de grefă
54a. Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta
54b. Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind dovada existenţei pe rolul instanţei a unei cauze
55. Cerere de eliberare de copii legalizate de pe încheieri de şedinţă sau înscrisuri de la dosar
56. Cerere de legalizare a copiei unei hotărâri judecătoreşti
57. Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru

Drept civil
58. Acţiuni privind actele de stare civilă
58a. Anularea actelor de stare civilă
58b. Modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă
59. Acţiune pentru punerea sub interdicţie
60. Acţiune pentru ridicarea interdicţiei
61. Acţiune privind înregistrarea tardivă a naşterii
62. Acţiune pentru declararea judecătorească a dispariţiei unei persoane
63. Acţiune pentru declararea judecătorească a morţii
64. Acţiune pentru rectificarea datei morţii
65. Acţiune în anularea hotărârii declarative de moarte
66. Acţiunea în declararea simulaţiei unui contract
66a. Simulaţia sub forma fictivităţii
66b. Simulaţia sub forma deghizării
66c. Simulaţia prin interpunere de persoană
67. Acţiune în rezoluţiunea contractelor
68. Acţiune în rezilierea contractelor
69. Acţiune în evacuare
70. Acţiune în nulitatea unui act juridic
71. Acţiune întemeiată pe gestiunea de afaceri
72. Acţiune în restituirea plăţii lucrului nedatorat
73. Acţiune întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză
74. Acţiuni în răspundere civilă delictuală
74a. Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta proprie
74b. Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta altei persoane
74b1. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori
74b2. Răspunderea institutorilor pentru fapta elevilor şi a meşteşugarilor pentru faptele ucenicilor
74b3. Răspunderea comitenţilor pentru fapta prepuşilor
74c. Acţiunea în răspundere civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate de animale, de edificii şi de lucruri în general
74c1. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
74c2. Răspunderea pentru ruina edificiului
74c3. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general
75. Acţiuni întemeiate pe răspunderea civilă contractuala
75a. Acţiunea în daune-interese moratorii
75b. Acţiunea în daune-interese compensatorii
76. Acţiune oblică (indirectă sau subrogatorie)
77. Acţiune revocatorie (pauliană)
78. Acţiune în revendicare imobiliară
79. Acţiune în revendicare mobiliară
80. Acţiune în grăniţuire
81. Acţiune confesorie pentru apărarea unei servituţi
82. Acţiuni în uzucapiune
82a. Uzucapiunea de lungă durată (de 30 de ani)
82b. Uzucapiunea de scurtă durată (de la 10 la 20 de ani)
83. Acţiunea în constatarea accesiunii imobiliare
84. Acţiuni posesorii
84a. Acţiunea posesorie generală (în complângere)
84b. Acţiunea posesorie specială ( în reintegrare)
85. Acţiune în repararea pagubei cauzate prin erori judiciare
86. Acţiune de partaj succesoral
87. Acţiune în anularea certificatului de moştenitor
88. Acţiune în nulitatea testamentului
89. Acţiuni în revocarea legatelor
89a. Acţiune în revocarea legatelor pentru neîndeplinirea sarcinii
89b. Acţiune în revocarea legatelor pentru ingratitudine
90. Acţiune în reducţiunea liberalităţilor excesive
91. Acţiune în nulitatea actului juridic de opţiune succesorală
92. Acţiune în predarea legatelor
93. Petiţie de ereditate
94. Cerere de raport al donaţiilor